Bezpieczeństwo narodowe to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną.

Zapraszamy

pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników fizycznej i technicznej ochrony obiektów, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, odpowiedzialnych za pisanie planów ochrony oraz inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN

Tadeusz Donocik
Wiceprezes Zarządu SWBN

gen. bryg. Paweł Pruszyński
Wiceprezes Zarządu SWBN