Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

4 - 6 październik 2017

Hotel Dębowiec
Bielsko-Biała

Bezpieczeństwo narodowe to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną.

Zapraszamy

pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników fizycznej i technicznej ochrony obiektów, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, odpowiedzialnych za pisanie planów ochrony oraz inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN

Tadeusz Donocik
Wiceprezes Zarządu SWBN

gen. bryg. Paweł Pruszyński
Wiceprezes Zarządu SWBN

Przyjrzymy się z bliska

Europejski Fundusz Obronny

W czasie Konferencji poruszymy temat powstania Europejskiego Funduszu Obronnego i jak polskie firmy mogą na tym zarobić.

Europejski Fundusz Obronny

Agenda

Bezpieczeństwo globalne

 • Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
 • Diagnoza zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
 • Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi wybitnymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo narodowe

 • Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji organów zarządzających nt. bezpieczeństwa.
 • Przypomnienie i uaktualnienie wiedzy nt. obowiązującego w Polsce Systemu Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo gospodarcze

 • Praktyczne aspekty organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
 • Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 • Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 • Najlepsze praktyki i procedury zapobiegania sytuacjom kryzysowym.

13:00

Obiad

Uwarunkowania światowe bezpieczeństwa narodowego Polski
- ogniska napięć i konflikty zbrojne,
- wpływ na stan bezpieczeństwa relacji Rosji i USA,
- współpraca euroatlantycka.
Bezpieczna Polska w stabilnej i bezpiecznej Europie
- konflikty wewnątrz Unii: populizm, izolacjonizm (Brexit – inne exity) i ich następstwa,
- zewnętrzne zagrożenia granic Unii i Europy (uchodźcy, emigranci itp.),
- Unia i NATO gwarantem pokoju, naszego bytu narodowego i dalszego rozwoju.

Wykładowcy:
dr Janusz Steinhoff - b. Wicepremier i Minister Gospodarki, Przewodniczący Rady Krajowej Izby
Gospodarczej
gen. prof. JMieczysław Bieniek - b. Doradca Ministra ON, b. Zastępca dowódcy
strategicznego NATO
dr Andrzej Byrt - b. Wiceminister, wielokrotny Ambasador RP, doradca Prezesa Zarządu MTP
Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes SWBN

Moderator: Krzysztof Liedel
Uczestnicy: dr Janusz Steinhoff, dr Andrzej Byrt, gen. prof. Mieczysław Bieniek, Tadeusz Donocik, dr hab. inż. Bogdan Kosowski, Andrzej Lewiński, prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek - Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

17.45

Wykładowca:
Andrzej Lewiński - Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego, b. zastępca GIODO

Wykładowca:
prof. dr hab. inż. Bogdan Kosowski - Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wykładowca:
płk prof. zw. dr hab. Sławomir Mazur - Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

Wykładowca:
płk dr Franciszek Krynojewski - Ekspert z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Wykładowca:
dr Krzysztof Liedel - Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Wykładowca:
insp. Dariusz Deptała - b. Radca MSWiA, Dyrektor Regionalny KSOIN

Wykładowcy:
płk dr Ryszard Bełdzikowski - Kierownik Katedry Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Finansów i Prawa
dr Marek Radzikowski - Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

Wykładowcy:
dr inż. Mikołaj Leszczu, mgr inż. Jan Derkacz - Zespół badawczo-naukowy prof. Andrzeja Dziecha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Powstanie Europejskiego Funduszu Obronnego i jak polskie firmy mogą na tym zarobić.
Wykładowca:
kmdr dr Bogdan Wójtowicz - b. Stały Przedstawiciel RP w Doradczej Grupie NATO ds. Przemysłu, b. ekspert Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Europejski Fundusz Obronny. Nowa perspektywa dla europejskiego i polskiego przemysłu obronnego.
Wykładowca:
Maciej Szymański - Komisja Europejska

Wykładowca:
Andrzej Góralski – Prezes Zarządu Agtes Serwis Sp. o.o.

Wykładowca:
płk dr inż. Dobrosław Mąka - Ekspert analizy zagrożeń, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa narodowego

Wykładowca:
prof. nadz. dr hab. inż. Andrzej Białas - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Wykładowca:
płk dr inż. Dobrosław Mąka - Ekspert analizy zagrożeń, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa narodowego

Wykładowca:
dr Andrzej Wójcik - Wiceprezes i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „POLALARM”

Wykładowca:
płk dr Franciszek Krynojewski - Ekspert z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Wykładowca:
płk Krzysztof Radwan - b. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

Wykładowca:
ppłk Jacek Szmalenberg - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

13.45

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Konferencji dla jednej osoby wynosi:

Pokój jednoosobowy
od 1.09.2017 cena wynosi 2600 zł + 23% VAT
2100
Do ceny należy dodać 23% VAT
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.
Pokój dwuosobowy
od 1.09.2017 cena wynosi 2400 zł + 23% VAT
1900
Do ceny należy dodać 23% VAT
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.
 • 5% – członkowie KSOIN i SWBN
 • 5% – uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r organizowanych przez KSOiN
 • 5% – uczestnictwo 2 osób z jednej firmy
 • 10% – uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy

Zniżki nie sumują się.

Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Pobierz oświadczenie
 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie w dniu 04.10.2017 r. od godz. 12.00. W godz. 13.00-14.00 obiad, rozpoczęcie Konferencji o godz. 14.00. Zakończenie obrad w dniu 06.10.2017 r. ok. godz. 14.00.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji na adres biuro@ksoin.pl lub faksem na nr 32 206 46 01. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego przy pomocy formularza.
 3. Należność za udział w Konferencji prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 przed rozpoczęciem Konferencji – nie dotyczy sfery budżetowej.
 4. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Konferencji nie zwalnia od zapłaty.
 5. Miejsce Konferencji: Hotel Dębowiec, Aleja Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała.

Wpis do rejestru

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Pobierz wypełnij i odeślij na adres biuro@ksoin.pl zeskanowaną kartę zgłoszenia uczestnictwa.

Pobierz

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT prześlij do nas oświadczenie wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Pobierz

Zaproszenie na KBN

Zaproszenie na Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami w formie drukowanej ulotki.

Pobierz

Rada programowa i dydaktyczna

Ulotka prezentująca wszystkich członków rady programowej Konferencji.

Pobierz

Atrakcje

Specjalnym gościem Konferencji będzie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zapraszamy na występ.

Specjalną atrakcją jesiennej Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego będzie obecność na wieczorowej Gali firmowego stoiska Whisky and Spirit House.

Logo KSOINLogo SWBN

 

Wieczorna uroczysta Gala, na której wręczymy „Pierścienie Patrioty” i przyznamy tytuły „Lidera Bezpieczeństwa Narodowego”.

Pierścień Patrioty” – to unikatowy sygnet, którym honorujemy osoby szczególnie zasłużone dla Ojczyzny.

Tym wyjątkowym sygnetem Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wyróżnia osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do propagowania patriotyzmu, polskości, mają zasługi na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa kraju oraz wnoszą istotny wkład dla dobra publicznego i rozwoju gospodarczego Polski. Na Pierścieniu umieszczony jest napis „Amor patriae nostra” (łac.) – „Kocham nasz kraj”.

Nominacje do uhonorowania Pierścieniem Patrioty

Buława Hetmańska
Buława Hetmańska

Tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” przyznawany jest corocznie podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego wiodącym instytucjom i przedsiębiorcom za ich wkład na rzecz bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju. Wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.

Nominacje do tytułu "Lider Bezpieczeństwa Narodowego" 2017

Drugiego dnia konferencji, tj. 5 października zapraszamy na wycieczkę do Muzeum Browaru w Żywcu.

Patronaty

logo Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
Gazeta Piastowska

Współpracujemy z

logo Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Securex

Miejsce konferencji

Hotel Dębowiec

al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała

 

tel: +48 33 813 82 01, +48 33 813 82 02

fax: +48 33 814 21 79

 

e-mail: recepcja@hoteldebowiec.pl

web: www.hoteldebowiec.pl

 

Współrzędne GPS: N 49.47.09, E 19.01.14